compendium-gezondheidszorg.nl

Proizvođači/uvoznici/unosnici guma i/ili proizvoda čiji su sastavni dio gume dostavljaju podatke Fondu radi obračuna naknada na propisanim obrascima: Obrazac IPG. IZVJEŠĆE PROIZVOĐAČA GUMA. (uvoznik, unosnik i/ili proizvođač). ZA RAZDOBLJE : ... Gume kao sastavni dio vozila za ostale kategorije vozila ... U Republici Hrvatskoj gospodarenje otpadnim gumama organizira Fond sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 91/13) i Pravilnika o ... Obrazac OV1 - *uz Obrazac OV1 potrebno je dostaviti i Izvješće proizvođača gume kao sastavni dio vozila (Obrazac IPG). Prilog obrasca OV1 - od 01.01.2019. * ... Obrasci · Početna · Područja djelovanja · Gospodarenje otpadom · Posebne kategorije otpada · Ambalažni otpad · Obrasci ... Pritom se uvažavaju načela zaštite okoliša propisana zakonom kojim se uređuje ... plaćanja se prijavljuje u bazu Fonda samom dostavom propisanog obrasca, ... Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama Obrazac IUA. IZVJEŠĆE UVOZNIKA/UNOSNIKA/PROIZVOĐAČA. osobnih automobila, autobusa, teretnih automobila, ... ▷Fond je osnovan Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i ... posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon, ... ▷Mjesečno: EE, vozila, gume. Feb 7, 2017 — (»Narodne novine«, broj 94/13) ministar zaštite okoliša i ... otpadnih guma (obrazac ISOG sa popratnom dokumentacijom koje koja se nalazi u. Jun 1, 2015 — za račun Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ... gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama („Narodne novine" broj. Fond za zaštitu okoliša obrazac za gume. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST Natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i ... Feb 24, 2017 — Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je obveze ... nalazi se obrazac IPG kao i sve informacije vezano za naknadu ... Fond je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; ... kalendarski mjesec na obrascu Izvješće proizvođača guma (u daljnjem tekstu: obrazac IPG) iz ... Nov 4, 2021 — Obrasci i upute prema Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 81/2020) od ... Obrasci i upute na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i ... vozilima i otpadnim gumama (NN 40/15), a Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN ... s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Fond). Jul 8, 2013 — Naknadu za gospodarenje obračunava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ... podataka iz obrasca Prijava proizvođača guma (PPG). Dec 3, 2020 — Fond nije dostavio Ministarstvu zaštite okoliša i energetike podatke o gospodarenju otpadnim gumama za 2019., što je. Apr 12, 2006 — Naknada ovlaštenom skupljaču i oporabitelju je novčani iznos koji Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: ... Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva ... Fond) plaća za skupljanje i oporabu otpadnih guma ovlaštenom skupljaču i oporabitelju. by ZID EU-a · 2016 — faze nadzora inspekcije zaštite okoliša i kako se pripremiti za nadzor. ... gume obrazac ONTOG. ... Fond za zaštitu okoliša i prirode (Fond) kao. Fond je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; ... gumama (»Narodne novine« broj 40/15), a na temelju podataka iz obrasca OV3, OV4, OV5 i. Posebni uvjeti za obavljanje postupaka gospodarenja otpadnim gumama ______ 45 ... Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na propisanom. Usluga se može ostvariti ispunjavanjem i predajom Obrasca za preuzimanje ... *Izvor podataka - stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ... 2023., Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) izradio je prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu s projekcijama za ... zaštitu okoliša Varaždinske županije, sjedište Varaždin ... otpadnih guma (obrazac IOOG) iz Priloga V. Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama. Jan 14, 2015 — Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Standardni obrazac sadržaja dokumenta za ... gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA. I ENERGETSKU UČINKOVITOST ... Obveznici plaćanja naknada za gospodarenje s otpadnim gumama su pravne ili fizičke. (2) Koeficijent visine naknade za upravaljanje otpadom za plasman guma na tržište Federacije BiH ... VI AKTIVNOSTI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BIH. Zašto moramo unositi podatak u NO obrazac za R ili D način obrade kod unosa vrsta otpada kad mi kao proizvođač otpada ne znamo na koji će se način otpad ... zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ( u daljnjem tekstu: Fond). Način ispunjavanja. Po dobivanju prava ovlaštenog sakupljača otpadnih guma, sve. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE. Temeljem odredbi članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13) ministar ... graditeljstvo i zaštitu okoliša. M.P.. URBROJ: DATUM: PRIMJERAK ELABORATA: 1/4 ... Sakupljanje otpadnih guma obavlja sakupljač s kojim Fond, po. Procedura prijave je jednostavna – Fondu se treba dostaviti ispunjeni i vlastoručno potpisati prijavni obrazac koji se može pronaći na našim web stranicama, ... Jul 1, 2008 — guma. Obrazac ONTOG. Očevidnik o nastanku i tijeku otpadnih guma ... *obrasci čiji sadržaj je odredio Fond za zaštitu okoliša (raspoloživi ... Jul 8, 2021 — (3) Provedbeno tijelo na državnoj razini je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond). ... koji raspisuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. ... 2. ispuniti prijavni obrazac Fonda (koji se preuzima s mrežnih stranica Fonda). Feb 3, 2017 — ovlaštenom oporabitelju otpadnih guma kojeg odredi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ( u daljnjem tekstu: Fond). Obrazac 3. UVOD - PREGLED POSTOJEĆEG STANJA U FBiH I PLANIRANIH AKTIVNOSTI U DOMENU PRIKUPLJANJA, RECIKLAŽE I KONAČNOG ZBRINJAVANJA OTPADA. May 20, 2021 — Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine“ ... otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, ... Fond je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 3. građevina za obradu otpada je građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak oporabe, ...Bing Google